Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Gdańsk, 10.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ 324 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

 

Zamawiający:

 

LOTOS Kolej Sp. z o. o.

ul. Michałki 25

80-716 Gdańsk

NIP 583-26-41-717

REGON 191939022

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  324 sztuk wagonów do realizowania przewozów intermodalnych:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1160687).

______________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę 324 sztuk wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych

Zamawiający - LOTOS Kolej sp. z o. o., działając zgodnie z pkt XXI. ust. 4. lit. b. ppkt 3. Zapytania Ofertowego na dostawę 324 sztuk nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych, realizowanego w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0021/17 pn. „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez LOTOS Kolej Sp. z o.o.” informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie przetargowe.

Uzasadniając powyższą decyzję Zamawiający informuję, iż kwota najkorzystniejszej oferty uzyskana w ramach postępowania, znacznie przekracza przewidziany przez Zamawiającego budżet na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania byłoby sprzeczne z interesem Zamawiającego. 

W trakcie postępowania przetargowego Zamawiający nie wykluczył żadnego z Oferentów ani też nie odrzucił żadnej oferty.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
Zapytanie ofertowe (25.04.2019).pdf
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego.pdf
Zapytanie ofertowe (25.04.2019).docx
Załącznik nr 6. Projekt istotnych postanowień umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych..pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt VI. ust. 2 lit. f) – k) Zapytania Ofertowego.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz wagonów towarowych, wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf