logo

Zagrożenie przejęcia lokomotywy i wtargnięcie osoby postronnej do kabiny maszynisty – z powyższą sytuacją w trakcie swojej służby musiał zmierzyć się pracownik LOTOS Kolej podczas ćwiczeń organizowanych przez spółkę na stacji Sosnowiec Jęzor.

Działalność handlowa

Zgodnie ze scenariuszem tuż po godzinie 23.00 do kabiny maszynisty prowadzącego pociąg z wagonami wypełnionymi gazem, podając się za pracownika kolei, wtargnęła osoba postronna, która zażądała jazdy w kierunku przeciwnym do zamierzonego. Jak relacjonuje pracownik LOTOS Kolej, osoba ta zachowywała się bardzo swobodnie, była pewna siebie, a prośby o opuszczenie kabiny nie dawały rezultatu. Mimo stresujących warunków, maszynista wykorzystując chwilę nieuwagi nieproszonego gościa, zdołał skontaktować się z dyżurnym ruchu, który wezwał policję.

 – Ćwiczenia, jakie zorganizowaliśmy, mimo że krótkie i mniej spektakularne niż dotychczas, prowadzone z naszym udziałem, miały na celu sprawdzenie możliwości przejęcia pojazdu kolejowego z napędem przez osoby nieuprawnione. Sama lokomotywa to olbrzymia masa często przekraczająca 100 ton, natomiast cały pociąg towarowy to zwykle 4 000 ton i więcej.  W LOTOS Kolej mówimy w szczególności o transporcie towaru niebezpiecznego, co stanowi ok. 55% przewożonego wolumenu. Rozpędzony i nienależycie nadzorowany pociąg w przypadku uprowadzenia może przyczynić się do katastrofy w ruchu lądowym - nie tylko na terenie infrastruktury kolejowej, ale również w jej otoczeniu. Ćwiczenie takich sytuacji jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu nie ponosząc konsekwencji, możemy zareagować i doskonalić obowiązujący w LOTOS Kolej System Zarządzania Bezpieczeństwem przewozów kolejowych. Dzięki zaaranżowanej sytuacji, na którą pracownicy nie byli przygotowani, mogliśmy wyciągnąć wnioski, jakie w najbliższym czasie będą szerzej analizowane, a niezbędne działania znajdą swoje odzwierciedlenie w naszej dokumentacji systemowej i będą podstawą do dalszych szkoleń maszynistów  powiedział Adam Dyl, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa LOTOS Kolej.

LOTOS Kolej od 10 lat regularnie przeprowadza ćwiczenia mające na celu sprawdzenie obowiązujących w spółce procedur w zakresie bezpieczeństwa i współpracy różnych służb na terenie kolejowym. Dotychczas w szkoleniach wielokrotnie brała udział Straż Pożarna, policja wraz z pododdziałem gdańskich antyterrorystów oraz Straż Ochrony Kolei. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulacje m.in. rozszczelnienia wagonów-cystern z gazem czy neutralizację ładunku wybuchowego przyczepionego do wagonu z paliwem.  

– Teren kolejowy to miejsce, w którym może zdarzyć się wiele niebezpiecznych sytuacji, nie tylko związanych bezpośrednio z prowadzeniem pociągu, ale także takich o podłożu terrorystycznym, dlatego tak ważne są praktyczne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa organizowane cyklicznie w naszej spółce – podsumował Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu LOTOS Kolej.

***

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4  tys. wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dla klientów zewnętrznych. LOTOS Kolej wykonuje czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów. LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej.

Udostępnij