logo

Logo ue kolej

Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe

LOTOS Kolej sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe”. W ramach Projektu 168 wagonów dostosowano do przewozu gazów wg wymogów interoperacyjności kolei (TSI Hałas
- Rozporządzenie KE 2019/774) poprzez zastąpienie żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi, co wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu przejazdu w trakcie transportu towarów.

Wagony typu 413Ra, 417F, 455R, 456R, 419Ra w celu dostosowania do wymogów interoperacyjności w zakresie hałasu zostały wyposażone w dwa rodzaje wstawek:

Wstawki wykonane są z materiału który posiada ważny certyfikat Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) uznany przez Europejską Agencję Kolejową (ERA), zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności podsystemu „wagony towarowe”.

Prace związane z wymianą wstawek realizowane były przez pracowników Zakładu Gospodarowania
i Utrzymania Wagonów LOTOS Kolej w Płocku. Wymiana wstawek odbywa się głównie w powiązaniu
z trwającymi cyklami utrzymaniowo-naprawczymi wagonów, w szczególności podczas napraw
na poziomie P4 (tzw. naprawa rewizyjna) lub na poziomie P5 (tzw. naprawa główna).

Wagony objęte projektem wykorzystywane są w przewozach krajowych.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działanie: 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, konkurs nr POIiŚ.5.2/1/21. Umowa o dofinansowanie nr  POIS.05.02.00-00
-0051/21-00 z dnia 30.09.2022 r.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Okres realizacji: 15.09.2022-30.12.2023 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu:  565 203,25 PLN

Wydatki kwalifikowane: 459 514,84 PLN

Wartość dofinansowania ze środków UE: 229 757,42 PLN

Logo ue kolej

Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej Sp. z o.o.


Przedmiotem projektu jest zakup 326 jednostek taboru do transportu intermodalnego:

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. W konsekwencji, poprzez częściowe zastąpienie transportem kolejowym transportu drogowego ładunków intermodalnych, projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków transportu drogowego (m.in. do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym na obszarach zurbanizowanych, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, poprawy jakości infrastruktury drogowej).

Spółka realizuje projekt zakupowy, współfinansowany w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie numer POIS.03.02.00-00-0021/17-00.

Więcej informacji o Programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach: www.pois.gov.pl oraz www.cupt.gov.pl

Okres realizacji projektu: 18.12.2018 – 30.06.2022
Koszt realizacji projektu: 183 102 309,58 PLN
Wydatki kwalifikowane: 148 605 414,52 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania: 74 279 897,26 PLN
Beneficjent: LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym projektem.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:
a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.