logo

Logo ue kolej

Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej Sp. z o.o.


Przedmiotem projektu jest zakup 326 jednostek taboru do transportu intermodalnego:

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. W konsekwencji, poprzez częściowe zastąpienie transportem kolejowym transportu drogowego ładunków intermodalnych, projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków transportu drogowego (m.in. do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym na obszarach zurbanizowanych, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, poprawy jakości infrastruktury drogowej).

Spółka realizuje projekt zakupowy, współfinansowany w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie numer POIS.03.02.00-00-0021/17-00.

Więcej informacji o Programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach: www.pois.gov.pl oraz www.cupt.gov.pl

Okres realizacji projektu: 18.12.2018 – 30.06.2022
Koszt realizacji projektu: 183 102 309,58 PLN
Wydatki kwalifikowane: 148 605 414,52 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania: 74 279 897,26 PLN
Beneficjent: LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Zgłaszanie nadużyć

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizowanym projektem.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy:
a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.