logo

Gdańsk, 5.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ 108 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Zamawiający:

LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 108 szt. nowobudowanych wagonów platform, w tym:

a) 72 sztuki sześcioosiowych wagonów platform o łącznej długości ładunkowej wynoszącej
80 stóp (część I),
b) 36 sztuk czteroosiowych wagonów platform o długości ładunkowej wynoszącej 40 stóp (część II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wykonawcy mogą składać ofert na jedną bądź wszystkie części zamówienia, przy czym oferta na daną część zamówienia musi dotyczyć pełnej ilości wagonów określonych dla tej części.

Zamawiający informuje, że zamówienie objęte niniejszym postępowaniem zostało objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 18 grudnia 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1214561).

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 05.12.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany do niektórych postanowień Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu dokumentów.

Zamawiający w dniu 29.11.2019 r. dokonał modyfikacji postanowień Zapytania Ofertowego. Treść zmian zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 14.11.2019 r. opublikował informację dotyczącą zmiany terminu składania wniosków i pytań do Zapytania Ofertowego.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Odpowiedzi na pytania i modyfikacje 05.12.2019
KOL_ZA_006_18_DN.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform_5.12.2019.pdf
Zapytanie ofertowe_Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform_5.12.2019
Informacja o wydłużeniu terminu składania pytań i wniosków 14112019
Zmiana zapytania ofertowego_29112019